Miras Hukuku

Miras Hukuku ve Miras Davaları

Gerçek Kişinin ölümü, gaipliğine karar verilmesi ve ölüm karinesi sonucu malvarlığının hak ve borçları ile birlikte kime nasıl paylaştırılacağını düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir. Ayrıca, miras hukuku paylama sırasında doğacak hukuki uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak kuralları düzenler.  

Miras hukuku oldukça ayrıntılı düzenlenmiştir. Çünkü, ölüm insan hayatının bir parçasıdır. Bunun yanında, Anayasa’nın  35. maddesine göre “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir ve bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.” Bu nedenle, her insan ömründe bir kez de olsa miras hukuku alanına giren hukuki işlemlerle muhatap olacaktır. 

Miras Hukukunda Avukat Rolü

Terekenin mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacağının tespiti, saklı pay hesaplanması ve aşağıda bahsedeceğimiz birçok işlemin tespiti ve çözümünde bir avukat tarafından hukuki yardım ve danışma verilmesi oldukça önemlidir.

Mülkiyet hakkının korunması ve devamlılığını sağlayan miras hukuku düzenlemelerini oldukça karmaşık olduğundan ve mirasçılar arasında genelde ihtilaf çıktığından hak kaybına uğramamak adına miras hukuku alanında çalışan  avukatlardan destek almalılardır.

Miras Hukuku Hakkında Temel Kavramlar

 • Muris: Miras bırakan, ölen ya da gaipliğine karar verilen.
 • Tereke: Murisin malvarlığı, hak ve borçlarının tümüne verilen isim.
 • Ölüme Bağlı Tasarruf: Murisin ölmeden önce malvarlığı, hakları ve borçları üzerinde yaptığı ve ölümü sonrası gerçekleşecek tasarruf işlemidir. Bu tsarruf işlemleri ikiye ayrılır. Bunlar; tek taraflı irade beyanıyla yapılabilen vasiyetname ve iki taraflı olan miras sözleşmesidir. Peki, ölüme bağlı tasarruf nasıl iptal edilir? Bunun belli şartları vardır ve bu şartların oluşup oluşmadığının tespitini bir avukat yapabilmektedir.
 • Halefiyet: Külli ve cüz-i halefiyet olmak üzere ikiye ayrılır. Külli halefiyet: Terekenin tamamının mirasçısıdır ve murisin borçlarından sorumludur. Ek olarak, miras hakkını kendiliğinden kazanır. Cüz-i halefiyet: Terekenin belirli bii prçası9nın mirasçısıdır ve murisin borçlarından sorumlu değildir. Ayrıca, miras hakkını doğrudan kazanamaz talep gereklidir.
 • Birlikte Ölüm Karinesi: Medeni hukukta geçen ve miras hukuku açısından önemli olan bu kavram birbirinin mirasçısı olan kişilerin hangisinin dha önce öldüğünün anlaşılması mümkün olmayan hallerde aynı anda ölmüş olduklarının varsayılmasıdır.
 • Saklı Pay: Murisin yapmış olduğu sağlar arası ve ölüme bağlı tasarruflara karşı bazı mirasçıların paylarının belirli oranda korunmasıdır. Saklı pay sahibi mirasçılar kimdir? Altsoy, anne ve baba, sağ olan eştir. 

Mirasçı Türleri

 • Yasal Mirasçılar: Miras hakkına kendiliğinden sahip olan altsoy, üstsoy ve eş gibi mirasçılardır
 • Atanmış Mirasçılar: Muris tarafından ÖBT veyahut başka şekillerde atanan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Mirasın Reddi

Kimler mirası reddedebilir? Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar ve vasiyet alacaklıları mirası reddedebilir. Mirasın reddi kişiye sıkı sıkıya bir haktır. Şarta veya vadeye bağlanamaz ve mirasçı olduğunun öğrenilmesinden itibaren 3 ay içinde sözlü ya da yazılı şekilde reddedilebilir. Bunun yanında, açıkça borca batık durumda olan tereke kendiliğinden reddedilmiş sayılır ve kabulü için talep gerekir. 

Miras Hukuku Davaları

 • Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) işlemleri
 • Atanmış kişiye mirsçılık verilmesi
 • Ölüme Bağlı Tasarruflardan doğan davalar 
 • Sağlar Arası Tasaarruflardan doğan davlar 
 • Tenkis davası
 • Tasarrufun iptali davası
 • Mirasta istihkak 
 • Mirasın reddi ile ilgili tüm işlemler
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyuu) davası
 • Vasiyetname ile ilgili tüm işlemler ve dvalar
 • Muris muvazaası
 • Vakıf ile ilgili işlemler