Limited Şirketler ve Genel Kurul

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULU

Limited şirketlerde yasal olarak bulunması zorunlu olan organlardan biri de genel kuruldur. Eski Ticaret Kanunu’nda genel kurul için “ortaklar umumî heyeti” kavramı kullanılmakta idi. Günümüzde yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ise “limited şirket genel kurulu” kavramı kullanılmaktadır.

Genel Kurul Görev ve Yetkileri

Limited şirket ortaklarının katılımıyla oluşan Kanunla sadece kendisine tanınmış olan konularda karar alan zorunlu organ olan genel kurulun yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 • şirket sözleşmesinin tadili,
 • şirketin müdür ya da müdürlerin atanmaları yahut görevden alınmaları,
 • müdürlere ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
 • müdürlerin ibra edilmeleri ,
 • şirket kârının dağıtımı,
 • sermayenin azaltılması ya da arttırılması,
 • topluluk denetçisi ve denetçi tayini ve görevden alınması,
 • şirketin finansal tabloları ile yıl sonu faaliyet raporunun onaylanması ,
 • esas sermaye pay geçişlerinin onaylanması,
 • ortaklıktan çıkarma için mahkemeden talepte bulunma ,
 • şirketin feshi…

Genel kurul, yılda bir veya birkaç kez toplanan şirketin ortaklarından oluşan, en geniş yetkiye sahip zorunlu bir limited şirket organıdır. Müdürler ve müdürler kurulu gibi daimi bir organ olmaması nedeni ile şirket genel kurulunun yılda bir kez olağan biçimde toplanması yasal zorunlulukarın yerine getirilmesi için yeterlidir. Genel kurulun limited şirketi temsil yetkisi yoktur.  Genel kurul tarafından alınmış kararlarının uygulanması müdür ya da müdürler kurulu tarafından yerine getirilir.

Genel Kurul Ne Zaman Toplanır?

Limited şirket genel kurulu her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde toplanır. Toplantıdan en az onbeş gün önce ortaklar toplantıya çağrılır. Bu süre şirket sözleşmesi ile uzatılabilir veya on güne kadar azaltılabilir (TTK m. 617/2).

Genel kurulda ortaklardan her biri aynı görüşte olmak zorunda değildir. Karar alınması için oy çoğunluğu yeterli görülmüştür.

Buna karşılık, TTK’nın 636. maddesinin ikinci fıkrasında;

“Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, ortaklardan veya şirket alacaklılarından birinin şirketin feshini istemesi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, müdürleri dinleyerek şirketin durumunu Kanuna uygun hâle getirilmesi için bir mühlet belirler, buna rağmen durum düzeltilmezse, şirketin feshine karar verir.” denilmiştir.

Limited şirketlerde genel kurulun toplanamaması halinde ortaklara ve şirket alacaklılarına mahkemeden şirketin feshini isteme hakkı tanınmıştır. Limited şirkette de anonim şirket genel kurulunun birkaç yıl üst üste toplanmaması şirket aleyhine dava açılması ve feshinin istenebilmesi gibi istenmeyen sonuçlar doğurabilecektir.

İPTAL DAVASI

Anonim Şirketler için düzenlenen Genel Kurul Kararının iptali TTK 445: “446 ncı maddede belirtilen kişiler, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.” kıyas yolu ile limited şirketlere de uygulanmaktadır.

İptal davası açabilecek kişiler başlıklı hüküm şu şekildedir:

Madde 446 : (1) a) Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten, b) Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, c) Yönetim kurulu, d) Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu üyelerinden her biri, iptal davası açabilir.şeklinde düzenlenmiş olup iptal davası açmak için taraf ehliyetine sahip olan unsurları ve iptal nedenlerini saymıştır. Prof Dr. Hasan Pulaşlı’ya göre TTK m. 446/1 b bendinde sayılan dört halin sınırlı sayı ilkesine tabi olmadığı belirtilmektedir.

İPTAL SEBEPLERİ

 • Esas sözleşmeye aykırılık
 • Dürüstlük Kuralına aykırılık
 • Kanuna aykırılık

TTK madde 447 ise pay sahibinin, genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran, Pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran, şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan kararlar batıldır.

Türk Ticaret Kanunu bazı kararların sadece genel kurul tarafından alınmasını şart koşmuştur.  Bu nedenle genel kurulun toplanmaması, anılan önemli kararların da alınmamış olması sonucunu doğuracaktır. Müdürlerin görev süreleri sona ermesine rağmen genel kurul toplantılarının yapılmaması, yeni müdürlerin belirlenmemesi veya seçilememesi, bu durumda müdürlerin hukuki durumlarının belirsiz hale gelmesi; şirketin kâr dağıtımı konusunda karar alamaması; genel kurul kararı olmadan müdürlere ücret ödenmesinin yasal dayanağının bulunmaması; bağımsız denetime tabi limited şirketlerde genel kurul toplantısı yapılmaması sonucunda denetçinin seçilmemesi durumunda şirketin finansal tablolarının hazırlanmamış sayılması; genel kurul onayı olmadan esas sermaye paylarının devirlerinin geçerli kabul edilmemesi gibi sorunlar sadece birkaçıdır. Bu nedenle, yeni Türk Ticaret Kanunu döneminde limited şirket genel kurul toplantılarının zamanında yapılmasının önemi daha da artmıştır.

Limited Şirket Genel Kurul Rehberi – Soner Altaş –Seçkin Yayınları

Yargıtay Kararları Işığında Limited Ortaklıklar Hukuku – Prof. Dr.  Oruç Hami Şener – Seçkin Yayıncılık

Şirketler Hukuku ile ilgili diğer yazılarımıza göz atınız:

Limited Şirket Kuruluşu 

Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Anonim Şirketlerde Pay Devri

Limited Şirket ve Anonim Şirket Farkları

 

Limited Şirket Kuruluşu Şirketler Hukuku Avukat İrem İlbars

Limited Şirket Nedir? Ankara Şirketler Hukuku Avukatı

Limited şirket, şirketler hukuku  alanında faaliyet gösteren avukatları yakından ilgilendirmekle birlikte ticari hayat aktörlerinin de ticari hayatta en çok tercih ettiği şirket tipidir. Bu şirket tipi Türk Ticaret Kanununda yer alan 573 ile 644. Maddeler arasındaki yasal düzenlemelere konu olmuştur. Limited şirket bir ya da daha çok gerçek veya tüzel kişinin iradesi ile kurulmaktadır. Limited şirketini şahıs şirketinden ayıran en önemli farklardan biri, ortakların şirket borçları üzerindeki sorumluluğudur. Şahıs şirketlerinde şirket ortakları borçlardan bütün mal varlıkları ile sorumlu tutulurken, limited şirketlerde ortaklar şirket borçlarından yalnızca koymayı taahhüt ettiği sermaye payı miktarınca sorumludur. Limited şirket borçlarına karşı alacaklıların direkt olarak şirket ortaklarına müracaat hakkı yoktur.

Limited şirketler, anonim şirketlere göre daha kolay bir şekilde kurulması sebebiyle de cazibe haline gelmektedir. Limited şirketler ülkemizde sıklıkla eğitim, pazarlama, nakliye, tekstil, ithalat ihracat alanlarında tercih edilir. Limited şirketler mikro , küçük ya da orta ölçekteki ticari faaliyetler ve KOBİler için çok uygundur. Yasada belirlenen koşullar yerine getirildiği durumda şirketin kurulması için hiçbir engel bulunmamaktadır. Anonim şirketlerdeki payların halka arz edilme şartıyla kuruluş gibi bir koşul limited şirketler için koyulmamıştır. Limited şirket kişisel özellikler taşıyan bir sermaye şirketi olarak kabul görmektedir.

Limited şirketler;

 • Bir ya da birden çok ortak ile kurulabilir ancak bu ortaklar genellikle iki üç ortak ile teşekkül eder.
 • Asıl sermayesi belirlidir. Şirket ana sözleşmesinde yasada yer alan asgari sermaye tutarı belirlenmelidir.
 • Tek ticaret unvanı altında kurulur.
 • Sermaye, asıl sermaye paylarından meydana gelir.
 • Yasal olarak yasak olmayan hukuka ve ahlaka uygun olan her türlü hedef ve konu adına kurulabilir. Yalnız mevzuatta ayrık düzenlenen hükümler nedeni ile limited şirketler bankacılık, sigortacılık, finansman, yatırım ortaklığı, aracı kurum, umumi mağaza, finansman ve faktoring, bağımsız denetleme ve finansal kiralama alanlarında kurulamaz.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

 Öncelikle limited şirket kurma niyetinde olan kimselerin mutlaka bir şirket avukatı ile yola çıkmaları önerilir. 

Limited şirketler iktisadi gayelerin yerine getirilmesi için kurulmaktadır. Limited şirketin sermaye şirketi olması gerektiği ve asgari ortaklık sermayesi kanunlarda düzenlenmektedir. Ortak, hizmet edimleri, kişisel emek , vadesi gelmemiş alacaklar ve ticari itibar sunduğu gerekçesi ile müşahhas likit bir sermaye koyulmadığından gerçek anlamda bir sermaye koyulduğundan bahsedilemez.

24/11/2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Limited Şirketler için öngörülen en az sermaye tutarı 10.000 TL ‘den 50.000 TL’ye yükseltilmiştir. Özetle artık limited şirket kurulumu için gereken en az sermaye 50 bin Türk Lirasıdır.

Limited şirketler tüzel bir kişilik olup hukuk dünyasında ortaklarından ayrı bir tacirdir. Tıpkı anonim şirketler gibi limited şirketler de ani kuruluş ile kurulmaktadır.

İlk aşamada limited şirket esas sözleşmesinin tanzimi gerekmektedir. Bu sözleşme yazılı şekil şartına tabiidir. Kanunda bu konuda ikili bir ayrıma gidilerek Türk Ticaret Kanunu madde 576’da zorunlu kayıtlardan Türk Ticaret Kanunun 577. maddesinde ise şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartı ile bağlayıcı olan hükümlerdir.

Limited Şirket Kuruluşu için gerekli zorunlu kayıtlar:

(1) Şirket sözleşmesinde aşağıdaki kayıtların açıkça yer alması gereklidir:

a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer. (Limited şirket kurulurken şirketin ticari unvanına karar verilmelidir. Bu unvan Türkçe olmalı, şirketin hizmet konusunu ve şirket ibaresini içermelidir ancak yine de tüm çalışma konularının unvanda belirtilmesine lüzum yoktur. Yabancı kişiler tarafından kurulan şirketin unvanında yabancı kelimeler yer alabilir. Unvan belirlenirken aynı unvanda başka bir şirketin bulunmamasına da dikkat edilmelidir.Seçilen unvanın, imza yetkisi olan kişiler tarafından imzalanması ve noterde onaylatılması gerekir. Sonrasında şirketler hukuku alanında faaliyet gösteren bir hukuk bürosundan şirket ana sözleşme hazırlanmasını talep edebilirsiniz. Bu sözleşme, Ticaret Bakanlığı’nın Mersis sistemine kaydedilmektedir.)
b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu. (Her türdem faaliyet gösterileceğine ilişkin bir limited şirket kurulamaz faaliyet konusu açıkça belirtilmelidir. Ortaklık konusunun sonradan değiştirilmesi için sözleşmede ve unvanda değişiklik yapılması gereklidir)
c) Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları.(Şirket ortaklarının sermayeyi nakit ya da ayın olarak getirmeleri için raporların ve değerlerin sözleşmede bulunması zorunludur)
d) Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları.
e) Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli.(Esas sözleşme değişikliklerinin, müdürlerin temsil yetkilerine ilişkin yapılan hususların ve infisah gibi konularda ilan zorunluluğu bulunmaktadır)

Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler :

Aşağıdaki kayıtlar, şirket sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde bağlayıcı hükümlerdir:
a) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılmasına ilişkin kanuni hükümlerden ayrılan düzenlemeler.(Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılması veya kolaylaştırılması mümkündür)
b) Ortaklara veya şirkete, esas sermaye payları ile ilgili olarak önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları tanınması.
c) Ek ödeme yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı.
d) Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı.
e) Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul kararının oylanması sonucunda oyların eşit çıkması hâlinde bazı ortaklara üstün oy hakkı tanıyan hükümler.
f) Kanunda ya da şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan yükümlülüklerin hiç ya da zamanında yerine
getirilmemeleri hâlinde uygulanabilecek sözleşme cezası hükümleri.
g) Kanuni düzenlemeden ayrılan rekabet yasağına ilişkin hükümler.
h) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan hükümler.
ı) Genel kurulda karar almaya, oy hakkına ve oy hakkının hesaplanmasına ilişkin kanuni düzenlemeden ayrılan hükümler.
i) Şirket yönetiminin üçüncü bir kişiye bırakılmasına ilişkin yetki hükümleri.
j) Bilanço kârının kullanılması hakkında kanundan ayrılan hükümler.
k) Çıkma hakkının tanınması ile bunun kullanılmasının şartları, bu hâllerde ödenecek olan ayrılma akçesinin türü ve tutarı.
l) Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin özel sebepleri gösteren hükümler.
m) Kanunda belirtilenler dışında öngörülen sona erme sebeplerine dair hükümler

Dikkatle hazırlanması gereken şirket esas sözleşmesinin kuruculara imzalatılmasının ardından bu imzalar ticaret sicil müdürü veya noter kanalı ile onaylatılması gerekmektedir.

Kuruluş aşamasında anonim şirket kuruluşu aksine her ne kadar ne şekilde yapılacağı kanun tarafından düzenlenmese de nakdi sermaye tutarının 1/4’ünün ödenmesi gerekmektedir. Anonim şirketlerde nakdi nitelikteki ödemeler şirket adına açılan bir banka hesabına yalnızca şirketin kullanabileceği şekilde yatırılmaktadır. Ortakların ödemeyi taahhüt ettiği bu payların bankaya yatırılması ile bankadan alınacak bir banka mektubunun sunulması sayesinde ispat sağlanmaktadır. Ayni sermayeye ilişkin ise sicil müdürü yazısı vasıtası ile tescil işlemleri yapılır.

Limited Şirket Kuruluş Belgeleri

(1) Şirket sözleşmesinin 575 inci maddede öngörüldüğü şekilde düzenlenmesinden sonra, tescil için, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaretsiciline başvurulur.
(2) Başvuru, müdürlerin tümü tarafından imzalanır. Başvuruya aşağıdaki belgeler eklenir:
a) Şirket sözleşmesinin onaylanmış bir örneği.
b) (Mülga: 15/7/2016-6728/73 md.)
c) Yerleşim yerleri de gösterilerek şirketi temsile yetkili kişileri ve denetçinin seçimini
gösterir belge.
(3) Dilekçede şu kayıtlar yer alır:
a) Bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları.
b) Her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutar.
c) İster ortak ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları.
d) Şirketin ne suretle temsil edileceği.

Başvurunun ardından ilgili ticaret odasına da kayıt yaptırılmalıdır. Limited şirket kuruluşunda yapılması gereken genel prosedürler özetle bu şekilde olup, işlemlerin bazı detayları ve kuruluşun ardından yapılması gereken farklı işlemler de bulunmaktadır.

Şirket kurulumunda şirket sermayesine bağlı olarak belirlenen Rekabet Kurumu payı ödenir. Bu pay, sermayenin %0,04’ü kadardır. Sonrasında sözleşme Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ettirilir. Hazırlanan bütün belgeler, noter onaylı imza sirküsü, sermayenin ve rekabet kurumu payının ödeme dekontları, şirket ortaklarına ait kimlik ve ikamet belgeleri, şirketin yer aldığı konuma ait işyeri kira sözleşmesi ya da tapu, limited şirket kuruluş dilekçesiyle beraber Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılmalıdır.

Limited şirketin kanuna aykırı kuruluşu halinde pay sahiplerinin veya kamunun menfaatlerinin önemli şekilde tehlike ile karşı karşıya kalması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Şirket müdürleri, alacaklılar, şirket ortakları asliye ticaret mahkemesinde fesih davası açabilecektir.

Limited Şirket Kuruluşunda Hukuksal Destek

Özellikle limited şirket kuruluş işlemlerinde ticaret ve şirketler hukuku konusunda profesyonel bir avukat desteği almak oldukça önemlidir. Şirket kuruluşunun hazırlık sürecinde hukuki danışmanlık yardımı, şirketin kuruluşunun ardından meydana çıkabilecek problemlerin önüne geçer. Şirket ana sözleşmesi, ilerideki faaliyetleri ve ortaklar arası bağlantılarını etkileyecek en önemli husustur. Şirketin hizmet alanı, sermayesi, ortakların kar payları belli olduktan sonra ana sözleşmenin bunlara uygun biçimde güncellenmesi gerekir. Sözleşmenin oluşturulmasında, muhasebenin yanı sıra hukuki düzenlemelere uygunluk da göz ardı edilmemelidir.

Yabancı yatırımcılar da en çok limited şirket kurulumunu tercih eder ve bu yabancılarınTürkiye’de limited şirket kurmak adına hukuki danışmanlık almaları da şarttır. Türkiye’de ticari prosedürleri bilmeden şirket kurulması, oldukça büyük hak kayıplarına neden olabilir. Hem Türk vatandaşlarının hem de yabancı kişilerin limited şirket kuruluş sürecinin en hızlı bir biçimde neticelenmesi adına da avukat desteği son derece önem arz eder.

Şirketler hukuku ve Ticaret Hukuku konusunda avukatlık ve hukuki danışmanlık yardımı alınması şirket sahipleri açısından oldukça önem arz eden bir husustur. Şirketler hukuku avukat yardımı konusunda ticaret ile iştigal eden aktörlerin hassasiyeti azami seviyededir zira hukukumuzda ilke olarak sıradan vatandaşın aksine tacirin, basiretli olma yükümlülüğü bulunmaktadır. Şirketler hukuku ile ilgili daha fazla makale için lütfen internet sitemizdeki şirketler hukuku kategorimizi inceleyiniz.

Exit mobile version